Mark Gingras

Mark Gingras

IMDB


Crew

The Rest of Us (2019)

IMDB: 5.3 (114 votes)
Strange But True (2019)

IMDB: 5.7 (650 votes)
Colossal (2016)

IMDB: 6.2 (55815 votes)
The Witch (2015)

IMDB: 6.9 (180992 votes)
Forsaken (2015)

IMDB: 6.3 (9703 votes)
Horns (2013)

IMDB: 6.5 (73733 votes)
The Grey (2011)

IMDB: 6.8 (235270 votes)
The Whistleblower (2010)

IMDB: 7.1 (30594 votes)
Catacombs (2007)

IMDB: 7.2 (119 votes)
Saw IV (2007)

IMDB: 5.9 (5.9 votes)
Saw II (2006)

IMDB: 6.6 (212,274 votes)
Saw III (2006)

IMDB: 6.2 (161,626 votes)
eXistenZ (1999)

IMDB: 6.8 (90073 votes)