Scott A. Tinsley

Scott A. Tinsley


Crew

Gattaca (1997)

IMDB: 7.8 (250,800 votes)
Scream (1996)

IMDB: 7.4 (351,377 votes)
True Romance (1993)

IMDB: 7.9 (196618 votes)