Nikki Barrett

Nikki Barrett

IMDB


Crew

I Am Mother (2019)

IMDB: 6.8 (34790 votes)
The Nightingale (2018)

IMDB: 7.3 (13785 votes)
Upgrade (2018)

IMDB: 7.6 (92333 votes)
Nekrotronic (2018)

IMDB: 5.4 (1526 votes)
Bleeding Steel (2017)

IMDB: 5.2 (5864 votes)
Hacksaw Ridge (2016)

IMDB: 8.1 (442,554 votes)
Truth (2015)

IMDB: 6.8 (17699 votes)
Mad Max: Fury Road (2015)

IMDB: 8.1 (763608 votes)
The Railway Man (2013)

IMDB: 7.1 (35860 votes)
The Great Gatsby (2013)

IMDB: 7.3 (440,038 votes)
Tracks (2013)

IMDB: 7.2 (26243 votes)
Sleeping Beauty (2011)

IMDB: 5.3 (30178 votes)
Daybreakers (2009)

IMDB: 6.4 (119740 votes)
Triangle (2009)

IMDB: 6.9 (88046 votes)
The Ruins (2008)

IMDB: 5.8 (67958 votes)
$9.99 (2008)

IMDB: 6.7 (3115 votes)