Tessa Posnansky

Tessa Posnansky

IMDB


Crew

Showtime (2002)

IMDB: 5.5 (59098 votes)
One Hour Photo (2002)

IMDB: 6.8 (110701 votes)
The Glass House (2001)

IMDB: 5.8 (30925 votes)
The Cell (2000)

IMDB: 6.4 (104105 votes)
Takedown (2000)

IMDB: 6.3 (6473 votes)
Cruel Intentions (1999)

IMDB: 6.8 (162,532 votes)
Goodbye Lover (1998)

IMDB: 5.6 (3525 votes)
American History X (1998)

IMDB: 8.5 (990960 votes)