J.T. Thayer

J.T. Thayer


Crew

Scream 3 (2000)

IMDB: 5.6 (147,436 votes)
Jackie Brown (1997)

IMDB: 7.5 (299628 votes)
Scream (1996)

IMDB: 7.4 (351,377 votes)
Leaving Las Vegas (1995)

IMDB: 7.5 (110020 votes)